skip to main content

Gaelic in SNH

Beurla gu h-ěosal / English below

Tha Dualchas Nŕdair na h-Alba ag aithneachadh gu bheil a' Ghŕidhlig na pŕirt shňnraichte de dhualchas agus cultar na h-Alba. Ach, coltach ri cuid a dh'ŕrainnean agus beathaichean anns an důthaich, tha i ann an suidheachadh cugallach.

Chaidh Achd na Gŕidhlig (Alba) 2005 aontachadh le Pŕrlamaid na h-Alba gus a' Ghŕidhlig a stčidheachadh mar chŕnan oifigeil na h-Alba, a' toirt co-ionannachd spčis dhan Ghŕidhlig is a' Bheurla. 'S e fear de na feartan as cudromaiche den Achd gum faod Bňrd na Gŕidhlig (prěomh bhuidheann leasachadh na Gŕidhlig aig Riaghaltas na h-Alba) iarraidh air buidhnean poblach Planaichean Gŕidhlig ullachadh. Chaidh an t-ullachadh seo a chur ann gus dčanamh cinnteach gun dčan an roinn phoblach ann an Alba oidhirp gus an seas a' Ghŕidhlig, le bhith a' togail a h-inbhe is a h-ěomhaigh agus a' cruthachadh chothroman practaigeach airson a bhith ga cleachdadh. Mar tč de na buidhnean poblach a chaidh a thaghadh airson Plana Gŕidhlig a leasachadh, tha sinn airson 's gum bi a' Ghŕidhlig ga cleachdadh agus tha sinn air mňran iomairtean a chur air dňigh mu thrŕth airson seo a leudachadh.

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mun Ghŕidhlig air ar lŕraich Ghŕidhlig external site no tro na ceanglaichean gu h-ěosal:

Air neo, cuiribh fios dhan Oifigear Ghŕidhlig againn - gaelic@snh.gov.uk no 01463-725148.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Scottish Natural Heritage recognises that Gaelic is a unique part of Scotland's heritage, national identity and cultural life. However, the position of Gaelic, like many of Scotlands natural habitats and species, is fragile.

The Gaelic Language (Scotland) Act 2005 was passed by the Scottish Parliament with a view to securing the status of the Gaelic language as an official language of Scotland, commanding equal respect to the English language. One of the key features of the 2005 Act is the provision enabling Bňrd na Gŕidhlig to require public bodies to prepare Gaelic Language Plans. This provision was designed to ensure that the public sector in Scotland plays its part in creating a sustainable future for Gaelic, by raising its status and profile and creating practical opportunities for its use. As one of the public bodies asked to produce a Gaelic Language Plan, we are committed to furthering the usage of Gaelic and have already undertaken a number of activities.

To find out more about Gaelic please see our Gaelic homepage external site or any of the links below:

Alternatively, please contact our Gaelic Officer - gaelic@snh.gov.uk or 01463-725148.Last updated on Tuesday 12th July 2016 at 12:57 PM. Click here to comment on this page