skip to main content

Publication Detail

Corporate Plan 2015-18

Corporate Plan 2015-18

Our Corporate Plan describes how we support the Scottish Government's Purpose to focus government and public services on creating a more successful country, with opportunities for all of Scotland to flourish, through increasing sustainable economic growth.

Plana Corporra 2015-18

Tha ar Plana Corporra a' cur an cŔill mar a chuireas sinn taic ri R¨n Riaghaltas na h-Alba airson seirbheisean an riaghaltais is na roinne poblaiche a ch¨imseachadh air d¨thaich nas soirbheachaile a chruthachadh, le cothroman do dh'Alba air fad a thig am feabhas, tro fhÓs eaconamach seasmhach Órdachadh.

SAOR 'S AN-ASGAIDH

English and Gaelic version

FREE
Format : 24 pages; 3.89MB
Published in 2015

open pdf download Gaelic pdf