skip to main content

Publication Detail

A' Ghàidhlig air Aghaidh na T́re - Ainmean-Àite an t-Sratha, An t-Eilean Sgitheanach  Gaelic in the Landscape - Place-names of Strath, Isle of Skye

A' Ghàidhlig air Aghaidh na T́re - Ainmean-Àite an t-Sratha, An t-Eilean Sgitheanach Gaelic in the Landscape - Place-names of Strath, Isle of Skye

Tha ainmean-àite an t-Sratha, ann an ceann a deas an Eilein Sgitheanaich, dlùth-cheangailte ri aghaidh na tire agus ri beatha nan daoine a th' air a bhith a' fuireach an seo fad linntean. Tha feartan oirthire, cnuic agus àitichean togte air an ainmeachadh gus sgeulachdan, cur-seachadan, agus beatha làitheil a chomharrachadh; tro bhith a' rannsachadh an cuid bŕghean agus eachdraidh, thig mion-fhiosrachadh mu bheatha nan daoine a dh'fhuirich ann am follais.

The place-names of Strath, in the south of Skye, are intimately connected with the landscape and the lives of the people who have lived here for centuries. Coastal, hill and man-made features have been named to reflect stories, past-times, and daily routines; by exploring their meaning and history, many details of past lives are revealed.

FREE
Format : 36 pages; 6.37MB
Published in 2015

open pdf