skip to main content

Publication Detail

Landscape fashioned by geology - Innse Gall

Landscape fashioned by geology - Innse Gall

Tha na h-Eileanan an lar fosgailte gu na h-aimsirean air fad. Gach bliadhna, bidh sinn a'faicinn eadar-dhealaichean beaga air dealbhan-tire air sailleabh cumhachd na mara agus a'ghaoith. Tha a bhileag seo a'sealltainn mar a chaidh na h-Eileanan an lar a chruthachadh le nadar thairis air na milleanan de bhliadhnaichean. Gaelic publication.

FREE
Format : 42 pages; 2.99MB
Published in 2007

open pdf